Vedtægter for Dansk Keratoconus Forening

§ 1 Formål
Stk. 1
Foreningens navn er Dansk Keratoconus Forening.
Stk. 2
Foreningens kontor er beliggende der hvor bestyrelsen til enhver tid bestemmer det.
Stk. 3
Foreningens formål er:
– at fremme oplysninger og viden om øjensygdommen keratoconus (keglehornhinde).
– at være med til at fremme forskning i sygdommens årsager og forskning i behandling.
– at være med til at sikre at der i Danmark gives den til enhver tid bedst mulige behandling.
– at være med til at sikre at unge med keratoconus får lige vilkår til uddannelser.
Stk. 4
Dansk Keratoconus Forening kan tilknyttes paraplyorganisationen CFK Europa, men fungerer som en selvstændig dansk forening.

§ 2 Medlemskab
Stk. 1
Ret til at blive medlem har alle der lider af øjensygdommen keratoconus, deres pårørende og andre interesserede samt alle behandlere bl.a. læger og optikere.
Stk. 2
Såfremt et medlem gør sig skyldig i handlinger der kan skade Dansk Keratoconus, kan bestyrelsen med øjeblikkeligt varsel suspendere det pågældende medlem. Pågældende har ret til at forelægge sine synspunkter for bestyrelsen.

§ 3 Kontingent
Stk. 1
Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen ved almindeligt flertal.

§ 4 Ledelse
Stk. 1
Foreningen ledelse består af en bestyrelse på 4 personer (inkl. formand). Bestyrelsen er selvsupplerende. Det skal tilstræbes at der både er repræsentation for behandlere, patienter og pårørende i bestyrelsen.
Stk. 2
Foreningen tegnes af formand og kasserer, der kan være én og samme person.
Stk. 3
Revisor vælges af bestyrelsen.

§ 5 Generalforsamling
Stk. 1
Der kan indkaldes til en generalforsamling hvis bestyrelsen eller 10% af medlemmerne ønsker det.
Stk. 2
Begæring til bestyrelsen om indkaldelse til generalforsamling skal være skriftlig og med opgivet forhandlingsemne.
Stk. 3
Generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæringens modtagelse, indvarsling til en sådan generalforsamling kan ske med kortere tidsfrist end 14 dage.
Stk. 4
Generalforsamlingen er Dansk Keratoconus Forenings højeste myndighed.
Stk. 5
Alle valg og vedtagelser sker med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.

§ 6 Regnskab
Stk. 1
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2
Foreningen tegnes af formand og kasserer. De kan jf. § 4, stk. 2 være én og samme person.
Stk. 3
Foreningens årsregnskab udarbejdes af en godkendt revisor.
Stk. 4
Foreningens regnskab lægges hvert år i oktober ud på hjemmesiden. Regnskabet betragtes som godkendt og der meddeles bestyrelsen decharge, hvis der ikke er kommet skriftlige indsigelser inden. den 1/12 det pågældende år.

§ 7 Ændringer af vedtægterne
Stk. 1
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1. maj samme år.
Stk. 2
Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 8 Opløsning af Dansk Keratoconus Forening
Stk. 1
Opløsning af Dansk Keratoconus Forening kan kun ske når forslag herom rettidigt er indsendt til bestyrelsen og efterfølgende vedtaget på en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.
Stk. 2
Ved opløsning skal foreningens midler derefter fordeles ligeligt mellem Dansk Blindesamfund og foreningen Værn om Synet. Hvis disse foreninger ikke længere eksisterer, skal midlerne gå til andre der beskæftiger sig med øjensygdomme.

Vedtaget ved afstemning den 25. oktober 2006.

Der er lukket for kommentarer.